REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Piasecką prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Emil-Maister Agnieszka Piasecka z siedzibą
w Ełku za pośrednictwem sklepu internetowego www.maister.pl
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady
i warunki świadczenia przez Emila Piaseckiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Emil-Maister Agnieszka Piasecka z siedzibą
w Ełku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi
Klientów, pod adresem: Bory 16, 19-335 Prostki.
2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje
Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie
Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez

Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi
Prowadzenie Konta Klienta.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta
ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca – oznacza Emila Piaseckiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Emil-Maister Agnieszka Piasecka z siedzibą w Ełku
(19-300), Szarek 3 lok. 2, NIP: 848-145-85-14, REGON: 280345704,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail:
biuro@maister.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod
którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
w domenie www.maister.pl.
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być
przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych
osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na
odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć
prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do
podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub
Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024×768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,
zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na
celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na
urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy
urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje,
że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na
Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu
oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma
możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść
poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,
zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na
Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem
prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na
Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy,
Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę,
jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany
ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu,
wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez
telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów
znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru
jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości
zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę
płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty
elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia
zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta
zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie
łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego
sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie
jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,
Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację
zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.
Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego
przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy
i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany
jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do
Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego
ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której
mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną
wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje
dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy
płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też
informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient
miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera
także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy
sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych
przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,
przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując
wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego
otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie
kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy
i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją
odbioru osobistego w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku
realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy,
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać
płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
Strona 6/15
sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza
Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim
Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na
dokonanie płatności zawiera również informację, że po
bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od
Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego
terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji
zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5
ust. 2 Regulaminu.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,
w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po
wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
Strona 7/15
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do
Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się
z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad
fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem
Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy
na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo
usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar
wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru
wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub
w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru
Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na
wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie
może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady
Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia
wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres
Sprzedawcy.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego
reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@maister.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego
problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca
istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie
Internetowej Sklepu.
§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może
zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został
zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod
adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem
formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:
Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza
złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta
o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi
będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których
Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Prowadzenie Konta Klienta;
c) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą
formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu
wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.
6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na
udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony
Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,
które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji
zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia
Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia
żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać
usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
8. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez
Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na
Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej
chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na
Stronie Internetowej Sklepu.
10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej
Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez
niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje
dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie
wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane
z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie
podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby
teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,
praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –
odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności
przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw
pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których
mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz
informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych
Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do
ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa
w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego
prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa
w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub
promocyjnym.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez
Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie
z §12 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania
z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby
w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia
Strona 12/15
dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa
związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną
praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub
mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną
do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre
obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre
obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub
obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez
nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności
w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach
osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one
stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących
przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli
zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony
Internetowej Sklepu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,
dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,
zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną
prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony
Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia
jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług
drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych
w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji
zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane
wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez
Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest
przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,
z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,
w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia
Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie
niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez
podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez
drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień
poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy
stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka
komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się
Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia
woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia
szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy
sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie
możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych
mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane
są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Klient będący Konsumentem może również skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do
tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
postanowieniami §14 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2016 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 15/15

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.maister.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest
Emil Piasecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emil-Maister Agnieszka Piasecka z siedzibą w Ełku (19-300), Szarek 3 lok. 2, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 848-145-85-14, REGON: 280345704, zwany dalej Maister.pl.
3. Maister.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Maister.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) nazwa Użytkownika.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient

podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym
dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego
konta i zarządzania tym kontem.
2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być
przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych
towarów.
3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem Internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez Maister.pl na komputerze osoby
odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Maister.pl
produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość

opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. Maister.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Maister.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Maister.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą
w USA);
c) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.
7. Maister.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z
tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista
informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez
Maister.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów
notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy
administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także
w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających
serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania
treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. Maister.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady
ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Maister.pl za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.).
2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Maister.pl.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom
na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest
w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
4. Maister.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany
dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji
w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są
po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
Maister.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył
obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie
danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Maister.pl
roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym
utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy

umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Maister.pl nie wysyła
przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Straciłeś hasło?”, podanym
przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient
na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub
zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość
elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego
formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie
Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
7. Maister.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Maister.pl
poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@maister.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 r.